Inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) november 2017

Erbjudandet i korthet

För fullständig villkor och anvisningar, ladda ner prospektet.

Erbjudandets villkor
Extra bolagsstämman i LifeAssays beslutade den 30 oktober 2017 att genomföra en Unitemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 21,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan LifeAssays tillföras ytterligare minst ca 21,0 MSEK. Vid full överteckning kan Bolaget tillföras ytterligare 5,0 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ytterligare minst ca 5,0 SMEK. Sammanlagt kan högst 1 047 868 585 aktier av serie B och Teckningsoptioner emitteras i Unitemissionen och högst 250 000 000 aktier av serie B och Teckningsoptioner med stöd av Överteckningsemissionen.
Teckning med stöd av Uniträtter
För varje aktie av serie B i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) aktier av serie B och en (1) Teckningsoption av serie 2017/2018. En (1) Tecknings-option av serie 2017/2018 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.
Teckningskurs
0,02 SEK varav 0,02 SEK avser betalning för varje tecknad aktie av serie B
Uniträtter
För varje aktie i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt. Två (2) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
Avstämningsdag
6 november 2017
Teckningstid
8 november till och med den 29 november 2017
Teckning utan stöd av Uniträtter
Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtter (dvs. utan företrädesrätt) i Företrädesemissionen ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av Units med stöd av Uniträtter, dvs. 8 november – 29 november 2017. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota omkring den 5 december 2017. För information om principer för tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter, se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i Prospektet.
Handel med Uniträtter
8 november till och med den 27 november 2017.
Handel med BTU
8 november till dess att Unitemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare
Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna Units utan stöd av Uniträtter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.
ISIN-koder
BTU SE0010521120, TO6 B SE0010546416, Uniträtt SE0010521112

VD har ordet

"Vårt kanske viktigaste utvecklingsprojekt, den unika kvantitativa engångstesten, har tagit stora steg framåt detta år. Vi har säkerställt att elektroniken fungerar med minst lika bra precision som i vårt Magnia instrument."

VD har ordet

Allmänt 2017 LifeAssays® är inne i en intressant och expansiv period. 2017 har gett oss nya produkter för katt och häst, den senare på ett helt nytt instrument. Vår unika kvantitativa engångstest följer den lagda planen och har under året kompletterats med en provbehandlingsenhet som inte bara kommer att göra den enklare och mer precis, utan en provbehandlingsenhet som är en produkt i sig.

På den nordiska marknaden har våren och sommaren använts till lanseringen av den nya testen för inflammation hos katt. Vi har en bra position i den nordiska marknaden, där avtalen med Evidensia, Anicura, VetFamily och Vettris fortsätter generera försäljning. Lanseringen av den katt test som gjordes i våras har, varit mycket lyckad och visar på vikten av en expansion av produktportföljen på vår VetReader.

Utanför Norden har vårt fokus legat på marknaderna i USA, Tyskland och Kina. Vi befäster vår position på den snabbväxande kinesiska marknaden genom ett dotterbolag och är på väg in i USA och Tyskland.

Vår framtid Definierade marknader, utvecklad säljorganisation, ökad försäljning.
Bolaget satsar på en ökad försäljning och marknadspenetration med nya partners i Kina, USA, Tyskland och en utökad säljstyrka i Norden. Vi ska stärka vår marknadsnärvaro genom utvecklade samarbeten, partnerskap och en stark säljorganisation. LifeAssays främsta mål 2018 är att de marknadsundersökningar som utförts under 2016-2017 skall omsättas i resurser för ökad försäljning på definierade marknader. Vi kommer därmed att utveckla våra marknadsstrategier till en kraftfull fokusering på valda marknader.

De resurser som emissionen tillför Bolaget ger oss också möjligheten att gå vidare i utvecklingen av nya produkter till våra två veterinärinstrument. Emissionen skapar förutsättningar för att Bolaget dessutom kan säkerställa att den kvantitativa engångstesten kan evalueras och lanseras på veterinärmarknaden. Detta öppnar dörren för licensdiskussioner med stora och seriösa diagnostikbolag inom human diagnostik.

De extra resurserna kommer garantera en fortsättning på den satsning vi gör både i Tyskland och USA. Vi har kommit långt i USA och är nära ett genombrott i Tyskland. Genom att vi kan fortsätta satsningen på lokalt baserade personer som besöker potentiella kunder, kommer vi att etablera Bolaget på båda dessa marknader. Under 2018 ser vi att den nordiska marknaden växer tack vare att nya produkter blir tillgängliga. Norden är idag den största marknaden för Life Assays men utmanas nu av såväl USA, Tyskland som Kina.

Nya produkter Företaget har under 2017 utvecklat och lanserat en ny produkt för diagnos av inflammation hos katt för vår VetReader. Produkten har med framgång lanserat i Norden, Kina och nyligen registrerats i Korea.

Parallellt har Bolaget tagit fram ännu en ny produkt med fokus på veterinärer som arbetar med häst. Vår första produkt på vår Magnia Vet är den välkända inflammationsmarkören SAA som lanserades under september på en utställning i Liverpool. Magnia Vets möjlighet att arbeta helt på batteri och möjligheten att förvara reagens utanför kylskåp gör att vi bedömer att detta system är väl anpassat för både hästveterinärer och tränare.

Utvecklingen av den kvantitativa engångstesten och provbehandlingsenheten kan bedrivas enligt plan under tiden vi diskuterar fortsatt och utökat stöd från TEKES i Finland.

Produktutveckling Kvantitativ engångstest – viktigaste utvecklingsprojektet.
Vårt kanske viktigaste utvecklingsprojekt, den unika kvantitativa engångstesten, har tagit stora steg framåt detta år. Vi har säkerställt att elektroniken fungerar med minst lika bra precision som i vårt Magnia instrument. Testreagens har kopplats ihop med elektroniken och vi har genomfört de första jämförelserna mellan engångstesten och Magnia instrumentet för human CRP, hund CRP och häst SAA, i samtliga fall med mycket bra överenstämmelse, väldigt lovande.

Arbetet med ytterligare tester för hund och katt på VetReader och hästrelaterade sjukdomar på MagniaReader pågår nu för fullt.

Behandlingsalgoritmen för att förbättra behandlingen av cancerdrabbade hundar, där vår specialversion av hund-CRP testen används för att bestämma när hunden skall behandlas, väntar fortfarande på Steg 2 i den kliniska utvärderingen. LifeAssays är redo så snart det australiensiska företaget som äger algoritmen beslutar sig för att gå vidare.

Magnasense har under projektet erhållit finansiering via fördelaktiga lån från det finska Innovationsfinansieringsverket TEKES och diskussioner förs nu med dem för ytterligare finansieringsstöd.

Kundperspektiv Användarvänlig provtagningsenhet med god prestanda kan ge ny kundkrets.
I den lilla veterinärkliniken, hos den enskilde läkaren eller i hemmiljö, där vare sig instrumentering eller kompetens motsvarar det stora laboratoriets, är det en stor utmaning att minska de fel som uppstår vid provtagning. Bolaget har därför tagit fram två varianter av en provbehandlingsenhet. De utvärderas nu och skall dels integreras i den unika engångstesten men också fungera som en ”stand alone” variant för att användas tillsammans med VetReader och MagniaReader instrumenten. Potentiellt kan denna provtagningsenhet också bli en egen produkt som licensieras till andra diagnostikbolag.

Med denna provbehandlingsenhet har vi en mycket användarvänlig test som kan användas på en klinik likaväl som i hemmet, med samma goda prestanda.

I varje diagnostisk test är provtagningen en av de delar som har störst inverkan på provsvarets kvalité. I laboratoriet på ett djur- eller humansjukhus, där relevant instrumentering och tränad personal finns i hela kedjan från det att blodprovet tas, till dess att provet analyseras, är detta ett mindre problem

Våra marknader 2017 I Tyskland har vi arbetat med att förbereda marknaden för den nya testen för inflammation hos häst parallellt med att vi haft egen personal som besökt smådjurskliniker för att etablera våra tester för hund och katt. En första utvärdering av vår häst test genomfördes på en universitetsklinik och visade på en god utmärkt överensstämmelse med klinikens egen referenstest och är sedan dess i bruk på den aktuella kliniken. Vi kommer nu att genomföra ytterligare en utvärdering innan häst testen lanseras fullt ut i Tyskland och i samband med det förstärka vårt nätverk av Distributörer. Vårt säljarbete har resulterat i att de första fem VetReader systemen placerades första veckan i oktober. Vi har nu en intressant plattform av existerande kunder för hund och katt testerna, och en ny och väldokumenterad test för häst, att erbjuda den väletablerade och rikstäckande Distributör vi för diskussioner med.

I USA, världens största marknad för veterinärdiagnostik har vi, delvis med hjälp av finansiering från Tillväxtverket, genomfört en omstart. De amerikanska veterinärerna har länge legat efter de nordiska vad gäller användandet av ”snabbsänka” dvs. akutfasproteiner hos djur. Detta håller nu på att ändras och vi har därför valt att satsa på den amerikanska marknaden för att vara med när marknaden tar fart. Vi har sedan september säljare, som besöker kliniker i New York, New Jersey och i Kalifornien. Vägen in på den amerikanska marknaden liknar den i Tyskland. Förhandlingar pågår med Distributörer som skall ta vid när våra direktsäljare etablerat våra hund- och katt produkter. De Distributörer vi diskuterar med är mindre och medelstora företag, alla väl förankrade lokalt. Med den blandning av säljkanaler vi nu sätter upp ser vi fram emot ett mycket intressant 2018 i USA.

Kina med sina mer än 12 000 veterinärkliniker och 56 miljoner hundar som husdjur är av stor betydelse framöver för Life Assays. Speciella sjukhus för katter finner man i de större städerna och kunskapen kring vår typ av tester är väl utbredd. För att utveckla försäljningen snabbare startar LifeAssays ett gemensamägt bolag i Kina med St. Grand, en kinesisk investerare. Det kinesiska Bolaget skall ligga i Qingdao och kommer att ägas till 69% av LifeAssays och 31% av St. Grand. St. Grand investerar motsvarande 13 miljoner Kr och LifeAssays lägger in dagens försäljning på den kinesiska marknaden och försäljnings- och produktionslicenser. Formalia kring bolagsbildningen pågår. Allt skall vara på plats under Q4 och därmed kommer den kinesiska marknaden kunna bearbetas lokalt! Vi bedömer att Kina kommer att växa till en mycket viktig del av försäljningen i LifeAssays.

Life Assays - For the wellbeing of Pets and Horses
Lund i oktober 2017

Anders Ingvarsson,
VD och koncernchef

Dokument

Informations-
broschyr
PDF

Anmälningssedel
med företrädesrätt
PDF

Anmälningssedel
utan företrädesrätt
PDF

Kontakt

LifeAssays mission är att hjälpa människor och deras husdjur att leva ett längre och friskare liv genom att erbjuda innovativa metoder för att tidigt upptäcka och förebygga sjukdomar. Vår testmetod ger djurägare och veterinär en extra grad av trygghet och till skillnad från andra tester på marknaden tillåts inget utrymme för gissningar när testresultatet läses av.

Sölvegatan 43 A, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 286 54 00 | Email: info@lifeassays.com