Corporate governance / Bolagsstyrning

General

As of 1 July 2008, all companies listed on NGM Equity or NASDAQ OMX Stockholm have been required to apply the Swedish Corporate Governance Code ("the Code"). LifeAssays has been applying the Code since this date. The Code is a complement to other external rules affecting corporate governance, primarily the Swedish Companies Act, accountancy legislation and the current listing agreement. LifeAssays’financial year is from 1 January to  31 December. Any deviations from the Code are accounted for in the Corporate Governance reportattached to the Annual Report. These documents are available for download.

Samtliga bolag registrerade på NGM Equity eller NASDAQ OMX Stockholm måste följa Svensk Kod för Bolagsstyrning (“Koden”) från den första juli 2008.LifeAssays applicerar Koden sedan detta datum. Koden är ett komplement till de externa regler som påverkar Bolagsstyrningen, vilka i huvudsak består av Aktiebolagslagen, Redovisningsregler och gällande Listningsregler. LifeAssays räkenskapsår följer kalenderåret 1 januari till 31 december och bolaget redovisar samtliga avvikelser från Koden i en Bolagsstyrningsrapport som bifogas Årsredovisningen. Dessa dokument finns tillgängliga för nerladdning.
 

Board of Directors / Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter. Styrelsens arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning.
 

Auditors / Revisorer

David Olow, KPMG
 

Corporate Governance Report / Bolagsstyrningsrapport 

Sidor 24-26 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018. (PDF - 0.4MB)
Sidor 29-31 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. (PDF - 0.4MB)
Sidor 23-25 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016. (PDF - 0.4MB)
Sidor 23-25 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015. (PDF - 0.4MB)
Sidor 26-27 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. (PDF - 0.4MB)
Sidor 26-27 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2013. (PDF - 0.6MB)
Sidor 26-27 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. (PDF - 0.6MB)
 

Nomination Committee / Valberedning

Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

 

Articles of Association / Bolagsordning

Aktuell bolagsordning