Corporate governance / Bolagsstyrning

General

As of 1 July 2008, all companies listed on NGM Equity or NASDAQ OMX Stockholm have been required to apply the Swedish Corporate Governance Code ("the Code"). LifeAssays has been applying the Code since this date. The Code is a complement to other external rules affecting corporate governance, primarily the Swedish Companies Act, accountancy legislation and the current listing agreement. LifeAssays’financial year is from 1 January to  31 December. Any deviations from the Code are accounted for in the Corporate Governance reportattached to the Annual Report for 2010. These documents are available for download.

Samtliga bolag registrerade på NGM Equity eller NASDAQ OMX Stockholm måste följa Svensk Kod för Bolagsstyrning (“Koden”) från den första juli 2008.LifeAssays applicerar Koden sedan detta datum. Koden är ett komplement till de externa regler som påverkar Bolagsstyrningen, vilka i huvudsak består av Aktiebolagslagen, Redovisningsregler och gällande Listningsregler. LifeAssays räkenskapsår följer kalenderåret 1 januari till 31 december och bolaget redovisar samtliga avvikelser från Koden i en Bolagsstyrningsrapport som bifogas Årsredovisningen. Dessa dokument finns tillgängliga för nerladdning.
 

Board of Directors / Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter. Styrelsens arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning.
 

Auditors - Revisorer

Annika Larsson revisor (Mazar SET Revisionsbyrå AB)
Anders Persson suppleant (Mazars SET Revisionsbyrå AB).
 

Bolagsstyrningsrapport

Sidor 23-25 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015. (PDF - 0.4MB)
Sidor 26-27 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. (PDF - 0.4MB)
Sidor 26-27 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2013. (PDF - 0.6MB)
Sidor 26-27 ur Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. (PDF - 0.6MB)
 

Valberedningens ledamöter

De tre största ägarna per den 31 augusti 2014 (vilka har valt att utse representanter för valberedningen) utgörs av Tibia Konsult AB, Parvus Invest AB och Unisam AB. Tibia Konsult AB, Parvus Invest AB och Unisam AB representerar tillsammans cirka 39.16 % av kapital och röster i bolaget (per 31 augusti 2014). Ägarna har utsett varsin representant innebärande att valberedningen har följande sammansättning:

Hans Karlsson (representerar Tibia Konsult AB) (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Håkan Gabrielsson (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Sverker Arnestrand (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
 

Bolagsordning

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-03-17 (inkl. pkt 7, 9 & 10).

Bolagsordning & Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)


Get more real time information about LifeAssays on:

ngm

 

May be you need some more information? Don't hesitate to contact us, we will be more than happy to help you.