Investor Relations

LifeAssays fortsätter sin struktureringsplan och har genomför en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK

2020-08-14 - only in Swedish

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission om högst 3 530 000 aktier av serie B till en av Bolagets borgenärer (”Kvittningsemissionen”). Härigenom tillförs LifeAssays genom kvittning av fordran cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader. Detta är ytterligare ett steg i styrelsens plan för att säkra LifeAssays långsiktiga finansiering

Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,698 kr per aktie och betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran mot Bolaget. Teckningsberättigad i Kvittningsemissionen är en av Bolagets borgenärer, Gerhard Dal, som denna dag även tecknat samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt ingånget låneavtal. Teckningskursen för de nya aktierna baseras på villkoren i ingånget låneavtal.

Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om ca 4,48 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Kvittningsemissionen ökar antalet utestående aktier av serie B med 3 530 000 aktier, från 75 303 834 aktier till 78 833 834 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 211 800,00 SEK från 4 518 230,04 SEK till 4 730 030,04 SEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Financial calendar