News & Events

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays samt LifeAssays kommer inte offentliggöra kvartalsrapport för första kvartalet 2021

2021-05-19 - only in Swedish

Bolagsverket har lämnat tillstånd till AegirBio AB (”AegirBio”) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan AegirBio och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) och LifeAssays kommer inte att offentliggöra en kvartalsrapport för perioden mellan januari-mars 2021.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen torsdagen den 10 juni 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer LifeAssays att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till AegirBio.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i LifeAssays aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i LifeAssays erhålls cirka 0,0616 aktier i AegirBio.[1] LifeAssays aktieägare erhåller aktier i AegirBio dvs. fusionsvederlaget den 14-16 juni 2021.

I och med att LifeAssays kommer att upphöra att existera som ett självständigt aktiebolag inom kort har styrelsen beslutat att inte offentliggöra en kvartalsrapport för perioden januari-mars 2021.

Se även preliminär tidplan nedan som kan komma att ändras beroende på, exempelvis, Bolagsverkets handläggningstider.

Preliminär tidplan:

4 juni 2021

Sista dag för handel i LifeAssays aktie på NGM Nordic SME

7 juni 2021

AegirBio ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket

10 juni 2021

Bolagsverket registrerar fusionen och LifeAssays upplöses

14-16 juni 2021

LifeAssays aktieägare erhåller aktier i AegirBio, dvs. fusionsvederlaget och upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i AegirBio på Nasdaq First North Growth Market

16-21 juni 2021

LifeAssays aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner

 

[1] Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays

LifeAssays AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000. Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

För mer information, se LifeAssays hemsida www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2020-11-25 - only in Swedish

LifeAssays AB - Delårsrapport Q3 2020 

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 2 761 (1 533) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till 2 785 (-4 726) KSEK. • Resultat per aktie blev 0,04 (-0,07) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 764 (1 523) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 170 (-4 164) KSEK. Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 6 382 (4 112) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 732 (-15 585) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,02 (-0,24) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 2 793 (3 764) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -5 087 (-12 521) KSEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 78 833 834 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 65 167 473 aktier registrerade. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020 Den 7 juli meddelar LifeAssays om den kvittningsemission som genomfördes av aktier om ca 2 MSEK. Den 7 juli meddelar Bolaget att man signerat avtal om utvecklingsarbete med AegirBio AB som ska generera mellan 1,5 och 1,8 MSEK under återstoden av 2020. Den 9 juli meddelar LifeAssays att man har beslutat att byta lista till NGM Nordic SME som ett nästa steg i besparingsplanen. Den 31 juli meddelar Bolaget om den riktade nyemissionen om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier. Den 14 augusti meddelar Bolaget om att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK.  Den 17 augusti meddelas att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader. Den 31 augusti publicerar Bolaget sin halvårsrapport för januari till juni 2020. Den 1 september tydliggör LifeAssays att värdet av innehavet i AegirBio AB uppgår till cirka 76 MSEK.   Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

More News
Loading ...
10 / 544 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.