News & Events

förlängning av teckningstid i företrädesemission och överteckningsemission i LIFEASSAYS AB (PUBL)

2017-11-28 - only in Swedish

Styrelsen för LifeAssays AB har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen och överteckningsemissionen till och med den 8 december 2017.

Extra bolagsstämma i LifeAssays® AB (publ) beslutade den 30 oktober 2017 om en företrädesemission och en överteckningsemission av units. Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden i båda emissionerna till och med den 8 december 2017. Handeln i uniträtter avslutades enligt tidigare given information den 27 november 2017. Någon förlängning av handelstiden för uniträtter kommer således inte att äga rum. Bakgrunden till förlängningen är att styrelsen vill ge fler möjlighet att delta i emissionerna.

Emissionsvillkoren i sammandrag

Teckningstid: till och med den 8 december 2017 (tidigare den 29 november 2017).

Teckningskurs: 2 öre per unit, varav 2 öre avser respektive B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

I företrädesemissionen berättigar en aktie av serie B i LifeAssays till en uniträtt och två uniträtter ger rätt till teckning av en unit. En unit består av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Vid full teckning av units i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 2 095 737 170 varav ökningen avser 1 047 868 585 aktier av serie B som utgör en del av units och 1 047 868 585 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Vid full teckning av units i överteckningsemissionen och fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 500 000 000 varav ökningen avser 250 000 000 aktier av serie B som utgör en del av units och 250 000 000 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Antal aktier i Bolaget före emissionen: 2 095 737 171

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 417 News

Upcoming events

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.