News & Events

Förtydligande av styrelsens åtgärder för bolagets finansiering och korrigering av kapitalbrist

2018-02-08 - only in Swedish

Som tidigare pressmeddelat planerar LifeAssays styrelse att kalla till extra bolagsstämma med anledning av att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (första kontrollstämma). Styrelsen arbetar därför med att upprätta en kontrollbalansräkning. 

Styrelsen undersöker förutsättningarna för att genomföra en garanterad emission för att säkra bolagets finansiering, inkluderat den fortsatta utvecklingen av engångstesten i Finland, och planerar att i samband med en sådan emission även minska aktiekapitalet för att förhoppningsvis åtgärda kapitalbristen. 

Styrelsen konstaterar att den engångstest som utvecklas i det helägda dotterbolaget sannolikt kommer generera betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget. I avvaktan på en lösning på LifeAssays akuta finansiella situation kan en finansiering av utvecklingen i Finland inte garanteras varför styrelsen har fattat beslut om att upprätta kontrollbalansräkning samt planerar att kalla till extra bolagsstämma som skall pröva om bolaget skall gå i likvidation.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 417 News

Upcoming events

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.