News & Events

Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

2018-05-24 - only in Swedish

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 juni 2018 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.

Deltagande och anmälan:

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 juni 2018,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 20 juni 2018.

Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB, IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e-post:
AGM2018@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift
om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 19
juni 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad
och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till
högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats,
www.lifeassays.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon
enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut
      a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
      b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
          balansräkningen, och
      c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
12. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2019
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT


V
ALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 2)
I enlighet med beslut på årsstämman 2017 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför
årsstämman 2018: Hans Karlsson, ordförande, (utsedd av Tibia Konsult AB), Mats Söderström
(utsedd av Biothom OY) och Anders Norling (utsedd av AN Holding AB). Valberedningen
representerade, per den 18 maj 2018, 20,79 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Valberedningen föreslår att Anders Norling väljs till stämmans ordförande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS
RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 9 B)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Överkursfond                 3 318 519 kronor
Balanserat resultat      -11 365 431 kronor
Årets resultat              -17 959 277 kronor
Totalt                          -26 006 189 kronor

behandlas genom att ansamlad förlust om 26 006 189 kronor överförs i ny räkning.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE OCH
REVISORSARVODEN, VAL AV STYRELSE, EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER
SAMT STYRELSEORDFÖRANDE OCH VAL AV REVISOR SAMT EVENTUELLA
REVISORSSUPPLEANTER (PUNKTERNA 10-12)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande.

Antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Anders Norling, Bo Unéus och Peter Forssberg ska omväljas, och Fredrik Häglund och Johan Wulff
nyväljas, till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av årsstämman 2019. Till
styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats,
www.lifeassays.com.

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2019 föreslås utgå
med sammanlagt 340 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska
erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter
som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2019
med upp till sammanlagt 150 000 kronor för hela styrelsen. Sådant arbete ska ske på styrelsens
uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker. Ovanstående förslag innebär att
den totala fasta ersättningen till styrelsen ökar med 60 000 kronor som en effekt av ett ökat antal
ledamöter.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Mazars SET Revisionsbolag AB, Lund ska omväljas till bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbolag
AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade
revisorn Martin Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Valberedningens
förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation. Varken valberedningens förslag eller
styrelsens rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat
av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2019 (PUNKT 13)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå
av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste
aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle
välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens
ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot
av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en
ordförande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare
kan rekryteras och behållas. Förmånerna ska utgöras av fast grundlön, eventuell rörlig ersättning och
övriga sedvanliga förmåner och pension.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med
aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen under ett år ska vara maximerad till 100 procent av
den fasta grundlönen under året.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder.
Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning ska utgå
till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen ska ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om
nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom
kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i
2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid
nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid
den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 finns tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webbplats www.lifeassays.com och fullständiga förslag, revisorns yttrande och övriga
handlingar kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt under minst tre veckor närmast före
stämman. Nämnda handlingar skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2 539 844.
Samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerande det totala antalet röster om 2 539 844
(en röst per aktie). Bolaget äger inte några egna aktier. Extra bolagsstämma den 4 maj 2018
beslutade om en företrädesemission av units samt om en överteckningsemission av units som innebär
att antalet aktier av serie B och antalet röster i bolaget kan komma att öka med sammanlagt högst
7 492 468.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören enligt 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

 
____________
Lund i maj 2018
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen


        

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 460 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.