News & Events

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 26 juni 2020

2020-06-26 - only in Swedish

LifeAssays AB (publ) höll under fredagen den 26 juni 2020 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde Fredrik Häglund och Martin Linde samt nyvalde Anders Ingvarsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Stämman valde Martin Linde till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelse­ledamöterna för perioden till och med årsstämman 2021 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Ordföranden ska erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2021 under marknadsmässiga villkor. Sådant arbete ska ske på styrelsens uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

Stämman omvalde KPMG AB och med huvudansvarig revisor David Olow till bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2021

Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2021 i enlighet med valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 527 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.