News & Events

Kommuniké från extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ) den 28 juni 2019

2019-06-28 - only in Swedish

LifeAssays AB (publ) höll under fredagen den 28 juni 2019 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Beslut om att minska aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen I

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 21 221 324,576516 kronor utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen var täckning av förlust. Aktiens kvotvärdet kommer efter minskningen att vara 0,06 kronor per aktie.

För att möjliggöra minskningen beslutade stämman att ändra § 4 i bolagsordningen på sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Beslut om företrädesemission och ändring av bolagsordningen II

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission om högst 55 857 834 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,06 krona per aktie, varvid aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 351 470,04 kronor.

För att möjliggöra företrädes­emissionen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra § 4 i bolagsordningen på så sätt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken och på sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 486 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.