News & Events

Kompletterande information gällande LifeAssays Årsredovisning 2017

2018-05-15 - only in Swedish

Bolagets Årsredovisning skulle enligt NGM:s regelverk varit offentliggjord senast den 30 april, vilket också NGM har påpekat i ett brev till LifeAssays. Anledningen till förseningen är den extra arbetsbelastning som uppstått dels i samband med arbetet med en tidigarelagd kvartalsrapport och dels som en följd av arbetet med prospektet inför den emission som bolagets extra bolagsstämma den 4 maj beslutade att genomföra. Styrelsen vill även förtydliga att det i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 finns en anmärkning samt upplysningar om särskilt betydelsefulla områden:

Anmärkning

Styrelsen har upprättat kontrollbalansräkning, men inte inom sådan tid som aktiebolagslagen 25 kapitel 13 §, punkt 1 föreskriver.

Särskilt betydelsefulla områden

Värdering av balanserade utgifter för utvecklingsarbete (immateriella tillgångar), som ännu ej är färdigställda

Per den 31 december 2017 uppgår koncernens redovisade värde för balanserade utgifter för utvecklingsarbete, som i allt väsentligt utgörs av ej färdigställd utveckling till 23 062 kkr och utgör en väsentlig del av koncernens redovisade tillgångar. I enlighet med tillämpade redovisningsprinciper ska dels vissa förutsättningar föreligga för att aktivering av utgifter kan ske, se vidare i not 2, och dels företagsledningen göra en årlig nedskrivningsprövning avseende tillgången. Som framgår av not 4 baseras nedskrivningsprövningen på företagsledningens uppskattningar av framtida utfall kopplade till tillgången som prövas.

Vi har bildat oss en förståelse för det utvecklingsarbete som bedrivs, produktens tänkta egenskaper och marknad.    Vidare har vi tagit del av de uppskattningar och bedömningar som företagsledningen har gjort och som ligger till grund för att aktivering kan ske och att återvinningsvärdet överstiger tillgångens redovisade värde. Granskningen har bl a inneburit att granskning har skett av att beräkningsunderlag, där prövning har skett av rimligheten i de antaganden som gjorts beträffande framtida utveckling, såväl vad gäller omsättning som utgifter, antaganden kring använd diskonteringsfaktor samt tidpunkt för när produkten anses vara kommersiellt färdigställd. Som ett led i vår bedömning har vi även utmanat de presenterade beräkningsgrunderna och prövat känsligheten i dessa.

Förmåga till fortsatt drift (going concern)

LifeAssays ABs verksamhet är fortsatt i ett utvecklingsskede, såväl vad gäller befintligt produktsortiment, som de produkter som fortfarande är helt under utveckling. Detta innebär att verksamheten är beroende av annan finansiering än kassaflöden från den löpande verksamheten. En grundläggande princip enligt årsredovisningslagen och IFRS är att det finns förutsättningar för fortsatt drift. Av denna anledning har frågan kring finansiering av verksamheten under året och de närmaste 12 månaderna efter balansdagens utgång utgjort ett särskilt betydelsefullt område för revisionen. Styrelsen beskriver frågan kring fortsatt drift och sin syn på finansiering av verksamheten bl a i not 3. Som framgår av noten så bedöms frågan vara löst genom de säkerställda framtida utfallen av kapitalanskaffning genom nyemission.

Grunden för våra revisionsinsatser har varit att skapa oss en uppfattning om hur verksamheten är planerad att drivas under räkenskapsår 2018, främst med inriktning på förväntad tillväxt, organisation och omfattningen av utvecklingsarbetet. Utifrån detta har företagsledningens prognos för räkenskapsår 2018 inhämtats och rimlighetsbedömts. Företagsledningens uppskattningar kring kommande extern kapitalanskaffning till bolaget har också berörts och utmanats. Vidare har bedömningar gjorts utifrån tidigare utfall i de emissioner som genomförts för att rimlighetsbedöma förutsättningarna för framtida emissionsutfall. I förlängningen har även händelser som inträffat efter balansdagen, men före revisionsberättelsen avgivande beaktats och legat till grund som revisionsbevis för våra uttalanden.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 450 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.