News & Events

LifeAssays AB publicerar halvårsrapport för januari till juni 2020

2020-08-31 - only in Swedish

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden april – juni 2020 uppgick till 1 500 (1 049) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -2 998 (-6 169) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,05 (-0,66) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden april – juni 2020 uppgick till 1 489 (1 059) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 769 (-4 687) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,03 (-0,50) kr. Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2020 uppgick till 3 621 (2 580) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -4 517 (-10 946) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,07 (-1,18) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2020 uppgick till 3 611 (2 244) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -3 917 (-8 322) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,06 (-0,89) kr. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 65 167 473 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 9 309 639 aktier registrerade. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

  • Den 30 april meddelade bolaget att med anledning av Covid-19 situationen är årsstämman 2020 framflyttad och beslutas att hållas den 26 juni
  • Den 26 maj meddelade bolaget om diskrepans mellan bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019. I samband med revisionen har det framkommit att det förelåg osäkerhet kring delar av varulagret på grund av Covid-19 varför Styrelsen i samråd med bolagets revisorer och jurister, beslutat att göra ytterligare en nedsättning av varulagret per 31 december 2019.  Detta för att LifeAssays valde att vidta extra försiktighetsåtgärder
  • Den 26 maj publicerar Bolaget sin Q1 rapport
  • Den 31 maj kallar bolaget till årsstämma 2020 att hållas den 26 juni
  • Den 5 juni offentliggör bolaget sin årsredovisning för 2019
  • Den 15 juni meddelar LifeAssays att man har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK. Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare. Härigenom tillförs Bolaget högst 3,9 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering av Bolaget

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 9 juli meddelar styrelsen för LifeAssays AB om beslut om byte av lista från NGM Main Regulated Equity till NGM Nordic SME
  • Den 15 juli meddelas att preliminär sista dag för handel på Main Regulated Equity blir fredagen den 14 augusti och preliminär första dag för handel på Nordic SME blir måndagen den 17 augusti
  • Den 14 augusti meddelar bolaget att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomför en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK
  • Den 17 augusti meddelar bolaget att rörelsekapitalet är säkerställt för minst 12 månader

VD har ordet

Bästa aktieägare,

LifeAssays har under de första sex månaderna uppnått delmålet att anpassa kostnader så att vi, när vi sammanfattar andra halvåret kommer att kunna visa er ett Bolag med positivt kassaflöde. Detta har vi gjort samtidigt som vi är med och bygger ett världsföretag i Aegirbio där vår POC teknologi är en av hörnstenarna.

Våren har inneburit mycket fokus på bildandet och noterandet av Aegirbio vilket, som ni som följt Aegirbios kursutveckling har sett, tillfört LifeAssays betydande värden. Av det skälet, men också för att samarbetet med Aegirbio genererar kassaflöde och är en del i vår teknologis utveckling gör Aegirbio till en strategiskt viktig investering från LifeAssays sida.

Vi har också genomfört förändringar i organisationen och under sommaren bytt till en bättre anpassad lokal i samband med att en av våra grannar flyttade ut. Vi ligger kvar på samma adress men nu med bättre anpassad storlek på lokalen och därmed även hyran. Intressant nog är dessa lokaler också bättre anpassade för det arbete vi ser i samband med utveckling av vår teknologi inom humanmedicinska applikationer, både för LifeAssays och som stöd till Aegirbio.

LifeAssays har ock så påverkats av den rådande pandemin. Vi har minimerat kundbesök och resande och avvakta med processen att sälja veterinärdelen. Förhoppningen är att denna nu skall komma i hamn efter sommaren och värt att nämnas är kanske att all produktion av veterinärreagens är flyttad och ”up and running” i de nya lokalerna. Vi vårdar vår veterinärdel.

 

Som ni sett har vi även efter halvårsskiftet fortsatt arbetet med att säkra bolagets ekonomi. Detta bl.a. genom att kvitta lån mot aktier i bolaget, en signal att de som tidigare hjälpt oss när kassan varit tom fortsätter att tro på bolagets utveckling genom att byta lån mot aktier. Vi har genomfört den förändring av handelsplats som meddelades strax efter halvårsskiftet, något som inte påverkar era möjligheter att handla med LifeAssays aktier men förenklar och gör administrationen avsevärt mycket billigare för Bolaget.

Till er aktieägare, gamla, nya och blivande. Den här våren har i sanning ändrat bolaget. Genom det vi genomfört under årets första 6 månader, ja kanske till och med från emissionen förra sommaren, har säkerställt LifeAssays överlevnad och ser fram emot en ljus höst präglad av vårt nära samarbete med Aegirbio.

Lund den 31 augusti 2020

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

LIFEASSAYS AB

LifeAssays® är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

Idag är LifeAssays® ett växande diagnostikföretag med egen utveckling, tillverkning och marknad & försäljning.

LifeAssays kommer att utveckla kompletta lösningar som involverar ett brett spektrum av vårdtest som används på den unika plattformen för att erbjuda veterinär- och humana diagnostikmarknad toppmoderna produkter.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Koncernen redovisar en nettoomsättning på 3 621 (2 580) KSEK för årets första sex månader, varav 2 060 KSEK är intäkter från kundförsäljning, 1 215 KSEK avser fakturerade licensintäkt till AegirBio samt 346 KSEK avser permitteringsbidrag. För andra kvartalet redovisade koncernen en nettoomsättning om 1 500 (1 049) KSEK fördelat på 1 006 KSEK avseende kundförsäljning, 346 KSEK avser permitteringsbidrag samt 148 KSEK avser fakturering till AegirBio AB. Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 3 611 (2 244) KSEK för årets första sex månader. För andra kvartalet redovisade moderbolaget en nettoomsättning om 1 489 (1 059) KSEK. Moderbolagets intäktsfördelning överensstämmer med koncernen ovan.

Resultat

Rörelseresultatet för koncernen uppgick för årets första sex månader till -3 849 (-9 375) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -2 651 (-4 912) KSEK. Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för årets första sex månader till -3 043 (-7 770) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -1 519 (-3 960) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till juni 2020 uppgick till -4 517 (-10 946) KSEK för koncernen. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -2 998 (-6 169) KSEK. Resultat före skatt för moderbolaget för perioden januari till juni 2020 uppgick till -3 473 (-8 322) KSEK för koncernen. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -1 769 (-4 687) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för LifeAssays AB var 42 (9) procent den 30 juni 2020 och det egna kapitalet uppgick till 7 146 (-4 099) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 2 475 (2 282) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 17 057 (14 045) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

LifeAssays AB:s kassaflöde för perioden januari till juni 2020 var 2 097 (-674) KSEK. Investeringarna uppgick till 739 (2 634) KSEK, varav 0 (69) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

LIFEASSAYS® AB:s AKTIE

LifeAssays® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, noterades den 28 juni 2002 på NGM Main Regulated Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Den 9 juli 2020 meddelar styrelsen för LifeAssays AB om beslut om byte av lista från NGM Main Regulated Equity till NGM Nordic SME och första handelsdag på Nordic SME är 17 augusti 2020.  En handelspost omfattar 1 aktie.

Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 65 167 473. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Jan-juni 2020 Jan-juni 2019 Helår 2019
Antal aktier före full utspädning 65 167 473 9 309 639 65 167 473
Antal aktier efter full utspädning 65 167 473 9 309 639 65 167 473
Resultat per aktie före full utspädning -0,05 -0,89 -0,26
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 65 167 473 9 248 092 32 504 537
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 65 167 473 9 248 092 32 506 537

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen för LifeAssays-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen 2018.

Viktiga redovisningsprinciper finns beskrivna i noterna.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER                                                                  

25 nov 2020      Q3 rapport

26 feb 2021       Bokslutskommuniké

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2020-11-25 - only in Swedish

LifeAssays AB - Delårsrapport Q3 2020 

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 2 761 (1 533) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till 2 785 (-4 726) KSEK. • Resultat per aktie blev 0,04 (-0,07) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 764 (1 523) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 170 (-4 164) KSEK. Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 6 382 (4 112) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 732 (-15 585) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,02 (-0,24) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 2 793 (3 764) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -5 087 (-12 521) KSEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 78 833 834 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 65 167 473 aktier registrerade. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020 Den 7 juli meddelar LifeAssays om den kvittningsemission som genomfördes av aktier om ca 2 MSEK. Den 7 juli meddelar Bolaget att man signerat avtal om utvecklingsarbete med AegirBio AB som ska generera mellan 1,5 och 1,8 MSEK under återstoden av 2020. Den 9 juli meddelar LifeAssays att man har beslutat att byta lista till NGM Nordic SME som ett nästa steg i besparingsplanen. Den 31 juli meddelar Bolaget om den riktade nyemissionen om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier. Den 14 augusti meddelar Bolaget om att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK.  Den 17 augusti meddelas att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader. Den 31 augusti publicerar Bolaget sin halvårsrapport för januari till juni 2020. Den 1 september tydliggör LifeAssays att värdet av innehavet i AegirBio AB uppgår till cirka 76 MSEK.   Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

More News
Loading ...
10 / 544 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.