News & Events

LifeAssays - Bokslutskommuniké 2019

2020-02-28 - only in Swedish

Bolagets omsättning har under 2019 varit relativt oförändrad jämfört med året innan. Bolagets kostnader har sjunkit med cirka 16 % sett över helåret 2019, jämfört med föregående år. De minskade kostnaderna har bidragit till ett förbättrat rörelseresultat med 4,1 mkr. Försäljningen av veterinärdelen pågick under 2019 och fortsätter ännu under 2020 vilket också påverkat takten i kostnadsminskningen. LifeAssays har bildat ett Joint Venture tillsammans med Abreos Biosciences för att ta fram verktyg för bättre dosering av biologiska läkemedel Omställning av organisation och förändring av till exempel lokalkostnader har lett till minskade kostnader i verksamheten Bolagets aktiviteter med att avyttra veterinärverksamheten fortgår, dock med viss försening gentemot vad som tidigare kommunicerats. Bolagets styrelse och ledning har goda förhoppningar om att en transaktion kan avslutas under första halvåret 2020.

2019 har varit ett utmanande men mycket spännande år. Bolaget har utvecklats väl och fokus har legat inom 3 områden, Besparingar, samarbetet med Abreos samt försäljning av veterinärdelen.

Det som gör mig stolt och glad är att 2019 har gett LifeAssays ett riktigt erkännande för vår teknologi. Det samarbete vi hade med Abreos Biosciences för att sätta upp en test för behandlingen av bröstcancer med Herceptin utföll så väl att båda bolagen beslöt sig för att bilda ett gemensamt bolag. Bolaget bildades runt exploateringen av våra respektive teknologier inom optimering av behandling med s.k. biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är de snabbast växande kategorin av läkemedel och doseringen av dessa är viktiga för läkemedlets effektivitet, kostnaden för vårdgivaren men framför allt patientens välmående. Vår teknologi är med bildandet av AegirBio välkomnad in på en marknad vars värde vi uppskattar överstiger $600 miljoner för de tester vi initialt siktar på att lansera. Vi bidrar med en testplattform (MagniaReader) som ger laboratorieprestanda även på mindre kliniker tillsammans med ett bolag som samarbetar med FDA och NIH m.fl. med prestigeprojekt inom precis dosering för individbaserad behandling.

AegirBio planerar en introduktion på spotlight under våren i år och en pre-IPO har genomförts till en värdering av 70 miljoner Kr i början av detta år. LifeAssays aktieägare är alltså nästan hälftenägare idag till ett bolag värderat till drygt 70 miljoner Kr!

Mycket fokus har, som sagt, legat på de aktiviteter som är förknippade med försäljningen av veterinärdelen. Här har vi parallellt med egna initiativ även tagit extern hjälp. I processen har vi kontakt med etablerade och betydande spelare inom veterinärmedicin liksom de som vill etablera sig inom veterinär diagnostik med LifeAssays som en del av den plattformen. Försäljningen är inte avslutad ännu men så sent som för en vecka sedan hade vi besök av en av intressenterna här i Lund. Som bekant är säljer man inte skinnet förrän björnen är skjuten men processen fortgår alltjämt.

Det tredje fokuset besparingar har också varit framgångsrikt då vi på helår har sänkt kostnaderna med 16 %. Självklart har den utdragna processen kring försäljningen av veterinärdelen gjort att vi inte kan implementera alla planerade kostnadsbesparingarna förrän den är avslutad.

På marknaden fortsätter vi att arbeta med försäljning och mycket fokus har legat på USA och vår SAA test för häst. Som meddelats tidigare har vi väldigt starka bolag som konkurrenter, med stor omsättning hos underdistributörer, varför vår strategi att utnyttja underdistributörer försenats. De underdistributörer och kunder vi är i kontakt med uppfattar vår test som överlägsen vår störste konkurrents så vi har under slutet av 2019 och i år arbetat med att finna vägar runt detta problem i form av alternativa kanaler med kraft att forcera de hinder de stora aktörerna satt upp.

2020 är året som kommer bevisa att LifeAssays har en plats på marknaden. Jag ser fram emot starten av verksamheten i AegirBio. Vårt Joint venture har alla förutsättningar att bli ett fantastiskt bolag. Vi ser redan nu att tekniken fungerar och vi ser också att vi redan har intresserade kunder. 2020 kommer bli året där vi bygger upp ett globalt bolag med en spännande framtid. Förutom AegirBio kommer vi att renodlat LifeAssays med fokus på att utveckla vår teknologi för provbehandling och vår kvantitativa engångstest tillsammans med AegirBio för den humanmedicinska marknaden.

Så tack för stödet under året och jag ser med stor stolthet tillbaka på 2019 och med riktigt stor tillförsikt ser jag 2020 an.

Lund den 28 februari 2020

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Läs pressmeddelande
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.