News & Events

LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

2019-06-03 - only in Swedish

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 

Syftet är som tidigare kommunicerats att bolaget skall fokusera hårdare för att snabbare nå framgång inom utvalda projekt. Processen inleds omedelbart med bland annat en sänkning av lönekostnaden för VD och ekonomichef med 40% samt en omorganisation, vilket kommer att sänka LifeAssays månatliga underskott i verksamheten från drygt 2 Miljoner per månad till 1,0 till 1,2 miljoner per månad. Detta beräknas vara fullt genomfört under det tredje kvartalet 2019.

Sparpaketet är en del i det större strategiska arbete där den kommunicerade emissionen är startskottet. Ambitionen från LifeAssays är att man skall fokusera på QDA samt att man skall avyttra veterinärdelen. När man gör detta kommer kostnaderna i bolaget minska väsentligt och man kommer få in tillräckligt med kapital för att finansiera verksamheten fram till lanseringen av QDAn.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 484 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.