News & Events

LifeAssays - kompletterande förslag från Valberedningen

2019-06-24 - only in Swedish

Valberedningen i LifeAssays har följande kompletterande förslag till Årsstämman den 25 juni 2019 i LifeAssays:

Nyval styrelseledamot

Valberedningen vill härmed komplettera sitt tidigare förslag inför årsstämman 2019. I det ingivna förslaget föreslås omval av nuvarande styrelse. Denna har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser dock att det finns en god möjlighet att inte bara fylla den vakans som uppstod när en ledamot lämnade sitt uppdrag i början av 2019 utan också ytterligare stärka sammansättningen och kompetensen i styrelsen. Efter tilläggsförslaget kommer styrelsen att bestå av fem ledamöter.

Martin Linde (född 1971) har en M.Sc of Economics och en EMBA från Lunds Universitet. Martin Linde har stor industriell erfarenhet och har bland annat varit koncernchef och/eller VD för ett antal olika bolag så som Arc Aroma Pure AB (listat på FN Premier), Atria Retail, Aqilles Invest, Nordic Food group med flera. Martin har också varit engagerad i ett antal styrelser noterad och onoterad så som Optifreeze (SO), Acousort (SO), Biofrigas (SO) med flera. Hans fokusområden inkluderar Strategi, Kommersialisering samt Finansiering. Martin Linde äger inga aktier i bolaget.

Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsens sammansättning innebär att styrelsen även fortsättningsvis kommer ha lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning. Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare.

Nyval revisor

Valberedningen föreslår KPMG med auktoriserade revisorn David Olow som huvudansvarig revisor.

Valberedningen i LifeAssays AB

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 486 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.