News & Events

LifeAssays - Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018

2018-11-27 - only in Swedish

Nettoomsättningen i koncernen uppgick under kvartalet till 1 095 tkr vilket var 14% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 19% lägre än det närmast föregående kvartalet. Formellt distributionsavtal ersatte ”Letter of Intent” med ClienTrax i USA. Detta gör att de nu kan addera ytterligare distributörer i USA, distributörer som de ansvarar för att driva och supportera. Distributionsavtal tecknades med Accelerated Equine Health (AEH) fokuserade på hästmarknaden och vår SAA test.

Efter kvartalets utgång

Efter kvartalets utgång har styrelsen har säkerställt ytterligare likviditet via upptagande av lån om totalt 5,0 mKr. 3,2 mKr kommer från nya investerare och kan på långivarens initiativ, genom utnyttjande av styrelsens bemyndigande att emittera aktier motsvarande 10% av totalt utestående antal aktier, konverteras till aktier i samband med att lånens förfaller till betalning.

Vi har som nämnts ovan inlett försäljningen av mer avancerad utrustning från Woodley och den första installationen av kombinationen hematologi/biokemi gjordes sista dagarna av oktober. Instrumentet kostade över 100 tKr och förväntas förbruka reagens och service för mellan 30 och 50 tKr per år.  

Arbetet med att föra över en del av Abreos tester till MagniaReader format, i ett utvecklingssamarbete finansierat av Abreos, har inletts under november. Slutligen vill jag även nämna att det första kontakterna för presentation av vår kvantitativa engångstest QDA har tagits och detta arbete fortsätter under det fjärde kvartalet.  

Revisorns granskningsrapport

Slutsatsen i Revisorns granskningsrapport i kvartalsrapporten för det tredjekvartalet innehåller en upplysning beträffande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift:

Slutsats  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Upplysning beträffande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift  

Som framgår av sidan fyra i delårsrapportens avsnitt Kassaflöde och finansiell ställning föreligger det en osäkerhet avseende finansieringen, under de närmaste 12 månaderna, av verksamheten i bolaget och koncernen. Utan att det påverkar slutsatsen ovan vill vi fästa uppmärksamhet på att såväl värdet av bolagets anläggningstillgångar som förmågan till fortsatt drift är avhängig av en lösning av den framtida finansieringen.

    

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 480 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.