News & Events

LifeAssays - kvartalsrapport (Q3) 2019

2019-11-29 - only in Swedish

Bästa aktieägare, Vilket år 2019 blir! Vi har full fart framåt med vår nya fokuserade strategi kring humansidan. Vi har det senaste kvartalet: LifeAssays och Abreos har under Q3 arbetat med bildandet av ett gemensamt ägt bolag som ska ta fram produkter för övervakning av patienter som behandlas med biologiska läkemedel Fortsatt arbete med patentering av nyckelteknologier Förbättrad omsättning med 8,3% för de tre första kvartalen jämfört med föregående år. Minskade kostnader har bidragit till ett förbättrat rörelseresultat med 3,4 mkr.

   

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 1 533 tkr vilket var en väsentlig förbättring jämfört med såväl motsvarande kvartal föregående år (1 095 tkr) som föregående kvartal (1 049 tkr). I kombination med att en del av de kostnadsbesparingar som vi genomför gett genomslag har också rörelseresultatet i koncernen för årets tre första kvartal förbättrats med drygt 3,4 miljoner Kr. Arbetet med att anpassa bolagets kostnader fortsätter med bl.a. översyn av vårt lokalbehov.

Vi inledde andra halvåret med att annonsera ett ”Letter of Intent” för ett samägt bolag med det USA baserade bolaget Abreos.  Bolaget skulle utveckla verktyg för att förbättra behandling av ex cancerpatienter med s.k. Biologiska läkemedel. Den diskussionen har nu tagits fram till ett gemensamt ägt bolag där Abreos och LifeAssays ger bolaget tillgång till nyckelpatent och know-how.

Vi har under hösten lagt planer tillsammans med Abreos för hur bolaget skall lansera sin första test, vad som redan finns på plats och vad som krävs av bl.a. marknadsföring och försäljning för att genera bolagets första intäkter. Den första testen som kommer till marknaden, och som kommer att generera försäljning under Q1 nästa år, är deras test för behandling av MS med Tysabri. Abreos uppskattar marknaden enbart i USA till ca 170 mkr.  Den testen är validerad tillsammans med ett certifierat lab. som Lab Developed Test (LDT) och den Key Opinion Leader som deltagit i valideringen av testen förväntas bli bolagets första kund. När bolagets första finansieringsrunda är genomförd kan vi omedelbart starta marknads och försäljningsarbetet.

Planen för de kommande åren innefattar minst fem tester som först lanseras som laboratorietester i USA följt av motsvarande tester på MagniaReader i Europa och USA. Jag återkommer med mer information om detta framöver.

Vi arbetar vidare med försäljningen av LifeAssays veterinärverksamhet. Sedan halvårsskiftet bedrivs detta arbete tillsammans med en extern professionell partner. Den tidsplan som då lades fast följer vi och kan konstatera att det finns ett intresse för vår teknologi och våra produkter. Som alla kan förstå är det svårt för oss att kontrollera andra företags prioriteringar varför någon närmare tid för ett möjligt avslut är svår att ge. Styrelsen ser dock idag att veterinärdelen inte långsiktigt är en del av LifeAssays.

Vi har som ni sett ökat försäljningen till USA av vår inflammationstest för hästar (eSAA). I jämförelse med den ledande konkurrenten Stable lab har vi visat överlägsna prestanda vad gäller precision i våra svar vilket givit oss mycket positiv återkoppling i marknaden och vi ersätter Stable Labs hos alltfler hästveterinärer.    

Ett starkt skydd av nyckelteknologier är viktigt och värdefullt. Som ni redan vet har vi tagit fram och patentsökt en speciell provbehandlingsenhet som skall integreras i vår engångsplattform QDA, men även kan användas separat tillsammans med vår MagniaReader. Vi kommer under det fjärde kvartalet lämna in en patentansökan på en generell lösning på ett mycket vanligt problemen inom immunologiskt baserade tester d.v.s. testet av den typ vi gör på VetReader och MagniaReader. Detta kommer att göra våra tester på MagniaReader snabbare, vi kommer inte att behöva späda prover från patienter som är så sjuka att testen ”slår i taket” och kommer kunna göra detta utan avkall på testernas känslighet eller övriga prestanda. Den första tillämpningen blir i vår SAA-test för häst där vi nu kommer att kunna kombinera vår överlägsna prestanda vad gäller robusthet i provsvaren med ett lika överlägset mätområde från frisk till väldigt sjuk häst, något som ytterligare kommer förstärka vår konkurrenskraft inom veterinärdiagnostik.

Avslutningsvis konstaterar jag att vi genom etablerandet av det nya bolaget tillsammans med Abreos skapar och synliggör mervärde för våra aktieägare. Vi kommer den närmaste tiden att säkerställa den finansiering som krävs för att bolaget under det första kvartalet 2020 skall kunna starta upp försäljningen av den första testen, MoNAtor.  I skrivande stund arbetar vi med den finansiering som skall tas fram både för lansering av bolagets första produkt under det första kvartalet nästa år men också långsiktigt där en möjlig väg är notering. Jag återkommer med mer information runt detta.

Lund den 29 november 2019

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

    

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: LifeAssays Q3
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.