News & Events

LifeAssays slutför företrädesemission av units

2018-07-23 - only in Swedish

Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) som beslutades av bolagsstämman den 4 maj 2018 har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 24 juli 2018.

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas vara omvandlade senast den 30 juli 2018 varefter de distribueras till depåer och VP-konton. Genom företrädesemissionen har bolaget tillförts 22 223 635 kronor före emissionskostnader. Med de medel som har inbringats genom företrädesemissionen, och som förväntas inbringas vid utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018 och serie 2018/2019, bedöms bolaget ha tillräckliga finansiella resurser för att kunna bedriva den planerade verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden.

Efter registrering av företrädesemissionen, fondemissionen och minskningar av aktiekapitalet som beslutades vid samma bolagsstämma uppgår bolagets aktiekapital till 20 796 880 kronor och antalet aktier i bolaget till 8 889 454, samtliga aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande av de 3 174 805 teckningsoptioner som emitterades i företrädesemissionen kan ytterligare högst 3 174 805 nya B-aktier ges ut.

   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 457 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.