News & Events

RESULTAT AV OMRÄKNING AV TECKNINGSOPTIONER I SERIE 2017/2018 I LIFEASSAYS

2018-06-22 - only in Swedish

LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner i serie 2017/2018 (LIFE TO6B) genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren föranledd av genomförd företrädesemission av units beslutad på extra bolagsstämma den 4 maj 2018.

Teckningsoptioner serie 2017/2018

Teckningskursen har inte räknats om utan motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag då bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018 (”Beräkningsperioden”), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde. Teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en sammanhängande period om tre kalenderveckor med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 5 oktober 2018.

Omräkning föranledd av företrädesemission av units

Efter omräkning berättigar 1 teckningsoption till teckning av 0,00148 B-aktier. Teckning kan endast ske av ett jämnt antal aktier. Avrundning sker nedåt till närmaste hela aktie.

Efter omräkning fordras således minst 676 teckningsoptioner för teckning av en ny aktie. Om exempelvis den volymviktade genomsnittskursen under den aktuella mätperioden blir 10 kronor kan således en person som innehar 676 teckningsoptioner, efter omräkningen, teckna 1 ny aktie till en teckningskurs om 7 kronor.

Minskning av aktiekapitalet och fondemission

Extra bolagsstämma den 4 maj 2018 beslutade även om minskningar av aktiekapitalet och om fondemission. Även dessa beslut kan komma att påverka villkoren för teckningsoptionerna så snart de har registrerats hos Bolagsverket, eftersom de innebär en förändring av aktiens kvotvärde och teckningskursen ska vara lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde.

Tidigare omräkning efter sammanläggning av aktier

Se även pressmeddelande av den 14 maj 2018 vilket redogör för tidigare verkställd omräkning föranledd av sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 15 maj 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 450 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.