News & Events

Styrelsen i LifeAssays AB (publ) meddelar att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader

2020-08-17 - only in Swedish

Den 28 februari 2019 offentliggjordes via bokslutskommunikén att bolagets styrelse har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och en kontrollbalansräkning upprättades. Mot bakgrund av detta beslutade då NGM-börsen att placera LifeAssays aktier och relaterade värdepapper under observation. Bolaget har nu, genom de åtgärder som beskrivs nedan, säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva Bolagets verksamhet enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader från dagens datum.

Åtgärder som genomförts

För att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella status har bland annat följande åtgärder genomförts:

  • I juni 2019 genomfördes ett sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30 % innehållande bland annat byte av lokal och vissa organisationsförändringar.
  • Den 6 augusti 2019 avslutades teckningstiden i LifeAssays AB:s nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till cirka 43,3 MSEK vilket motsvarade en teckning om cirka 172,1 %. Emissionsgarantierna togs därmed inte i anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 91,5 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Den 15 juni 2020 beslutade Styrelsen för LifeAssays AB om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare (den ”Riktade emissionen”). Härigenom tillfördes LifeAssays 3,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Den 7 juli genomför Bolaget en kvittningsemission vilket tillför Bolaget ca 2 MSEK före emissionskostnader
  • Den 14 augusti fortsätter Bolaget sin struktureringsplan och genomför ytterligare en kvittningsemission som tillför bolaget ca 2,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Som ytterligare ett steg i LifeAssays besparingsplan avnoteras Bolaget från NGM Main Regulated Equity och samtidigt noteras på NGM Nordic SME. Första dag för handel på Nordic SME är idag, måndagen den 17 augusti.

”Städjobbet på LifeAssays börjar nu närma sig sitt slut! Vi har säkerställt att bolaget kommer att ha en ljus framtid genom dessa flertalet åtgärder. Detta har lett fram till att vi beräknar att bolaget kommer att ha ett positivt kassaflöde under andra halvåret 2020. Dessutom tycker jag att det är värt att lyfta fram listningen och utvecklingen av AegirBio AB. Både för att detta bolag genererar kassaflöde till LifeAssays, men också för att värdet på LifeAssays aktier i detta bolag är betydande” säger Anders Ingvarsson Vd LifeAssays AB

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2020-11-25 - only in Swedish

LifeAssays AB - Delårsrapport Q3 2020 

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 2 761 (1 533) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till 2 785 (-4 726) KSEK. • Resultat per aktie blev 0,04 (-0,07) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 764 (1 523) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 170 (-4 164) KSEK. Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 6 382 (4 112) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -1 732 (-15 585) KSEK. • Resultat per aktie blev -0,02 (-0,24) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 2 793 (3 764) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till -5 087 (-12 521) KSEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 78 833 834 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 65 167 473 aktier registrerade. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020 Den 7 juli meddelar LifeAssays om den kvittningsemission som genomfördes av aktier om ca 2 MSEK. Den 7 juli meddelar Bolaget att man signerat avtal om utvecklingsarbete med AegirBio AB som ska generera mellan 1,5 och 1,8 MSEK under återstoden av 2020. Den 9 juli meddelar LifeAssays att man har beslutat att byta lista till NGM Nordic SME som ett nästa steg i besparingsplanen. Den 31 juli meddelar Bolaget om den riktade nyemissionen om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier. Den 14 augusti meddelar Bolaget om att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK.  Den 17 augusti meddelas att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader. Den 31 augusti publicerar Bolaget sin halvårsrapport för januari till juni 2020. Den 1 september tydliggör LifeAssays att värdet av innehavet i AegirBio AB uppgår till cirka 76 MSEK.   Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

More News
Loading ...
10 / 542 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.