News & Events

Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2016

2016-07-07 - only in Swedish

Extra bolagsstämman i LifeAssays AB (publ) beslutade den 13 maj 2015 om unitemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare varvid tecknades 965 941 004 nya B-aktier. De som tecknade 1 unit i emissionen erhöll 1 teckningsoption av serie 2015/2016 vederlagsfritt. Efter omräkning gav 1 teckningsoption av serie 2015/2016 rätt att teckna 2,5 nya B-aktier i LifeAssays AB. Teckningskursen var, efter omräkning, 0,02 kronor (2 öre) per teckningsoption.

Totalt tecknades 207431 728 nya B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2015/2016 och bolaget tillförs därmed totalt 4148634,56 kronor. Aktiekapitalet kommer att öka med 4148634,56 kronor från 28978230,12 kronor till 33126864,68 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 207431728 B-aktier från 1448911506 B-aktier till 1656343234 B-aktier när utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2015/2016 registrerats hos Bolagsverket.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för omgående offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 11.30.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email:info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related documents:
https://www.ngnews.se/attachments/94592

More information

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 484 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.