News & Events

Utfall i LifeAssays unitemission

2018-06-26 - only in Swedish

Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 12 juni 2018, har tecknats till 100 procent. Utfallet visar att 1 322 820 units, motsvarande cirka 41,7 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver har 58 013 units, motsvarande cirka 1,8 procent av företrädesemissionen, tecknats utan företrädesrätt. Därtill har 1 793 972 units, motsvarande cirka 56,5 procent av företrädesemissionen, tecknats av garanter i enlighet med emissionsgarantiavtal.

Tilldelning av de units som har tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angavs i prospektet som upprättades med anledning av unitemissionen och som offentliggjordes den 28 maj 2018. Besked om tilldelning av units som har tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 22, 2 miljoner kronor före emissionskostnader. Av samtliga tecknade units har 265 272 units, motsvarande en teckningslikvid om 1 856 904 kronor, betalats genom kvittning av fordringar mot bolaget.

Aktiekapitalet kommer att öka med 1 269 922 kronor från 507 968,80 kronor till 1 777 890,8 kronor och antalet aktier kommer att öka med 6 349 610 B-aktier från 2 539 844 B-aktier till 8 889 454 B-aktier när unitemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Därutöver emitteras 3 174 805 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 3 174 805 nya B-aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare cirka 7 427 457 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Beslut om minskningar av aktiekapitalet, fondemission och ändring av bolagsordningen som beslutades av samma bolagsstämma registreras samtidigt som emissionen. Efter registrering av samtliga nämnda beslut kommer bolagets aktiekapital vara 20 796 880 kronor och antalet aktier i bolaget kommer vara 8 889 454 B-aktier. För mer information hänvisas till den fullständiga kallelsen i pressmeddelanden av den 4 april 2018 och 5 april 2018, samt till pressmeddelanden av den 4 maj 2018, 14 maj 2018 och 28 maj 2018. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 446 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.