News & Events

Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

2019-06-19 - only in Swedish

IDEON Lund:  Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har tidigare föreslagit att extra bolagstämma den 28 juni 2019 beslutar om en företrädesemission av aktier av serie B om maximalt cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen"). LifeAssays meddelar härmed att Bolaget, utöver tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och garantiavtal, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser om cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Totalt har Bolaget därmed skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiavtal om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionslikviden.

Teckningsförbindelser om cirka 19 procent av Företrädesemissionen har sedan tidigare lämnats av John Fällström och Tibia Konsult AB, två större aktieägare i Bolaget, samt av styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseledamoten Fredrik Häglund, Bolagets VD, Anders Ingvarsson och styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

Emissionsgarantier om cirka 41 procent av Företrädesemissionen har sedan tidigare lämnats av externa garantigivare och befintliga aktieägare, vilka är Formue Nord Marknadsneutral A/S, Fredrik Lundgren, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB.

Därutöver har ytterligare teckningsförbindelser om cirka 20 procent lämnats av Fredrik Åhlander, Staffansgården i Trää AB och Oscar Duvik, samt av Tibia Konsult AB och Biothom Oy, två större aktieägare i Bolaget, av styrelseledamoten Fredrik Häglund, samt av styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB. Dessa ytterligare teckningsförbindelser är villkorade av att Företrädesemissionen, inklusive ovan nämnda tidigare teckningsförbindelser och garantiavtal, tecknas till 60 procent. Betalning av tecknade aktier ska ske genom kvittning av hela eller delar av tecknarnas fordringar gentemot Bolaget. Teckningen är således villkorad av att styrelsen i Bolaget fattar beslut om kvittning i efterhand. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser. 

Huvudsakliga villkor i Företrädesemissionen  

 •  Företrädesemissionen omfattar högst 55 857 834 aktier av serie B. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie av serie B ska berättiga till sex (6) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B. 
 •  Teckningskursen i Företrädesemissionen ska vara 0,45 kronor per aktie (nytt kvotvärde är 0,06 kronor efter föreslagen minskning av aktiekapitalet).
 •  Styrelsen har även föreslagit minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning samt erforderliga bolagsordningsändringar

Preliminär tidplan 

 •  28 juni 2019 – extra bolagsstämma
 •  10 juli 2019 – beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 •  11 juli 2019 - Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 •  12 juli 2019 - Första dag för handel exkl. teckningsrätt
 •  15 juli 2019 - Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
 •  17 – 31 juli 2019 – Teckningsperiod
 •  17 – 29 juli 2019 - Handel i teckningsrätter 
 •  17 juli 2019 t.o.m. registrering av Företrädesemissionen - Handel i BTA
 •  9 augusti 2019 - Pressmeddelande utfall

För mer information om Företrädesemissionen, se Bolagets pressmeddelande av den 28 maj 2019 samt det prospekt som avses offentliggöras omkring den 10 juli 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 486 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.