Inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) maj 2018

Erbjudandet i korthet

För fullständig villkor och anvisningar, ladda ner prospektet.

Erbjudandets villkor
Extra bolagsstämman i LifeAssays beslutade den 4 maj 2018 att genomföra en Uni¬temission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 22 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan LifeAssays tillföras ytterligare minst ca 11 MSEK. Vid full överteckning kan Bolaget tillföras ytterligare 4 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ytterligare minst ca 2 SMEK. Sammanlagt kan högst 6 349 610 aktier av serie B och Teckningsoptioner emitteras i Unitemissionen och högst 1 142 858 aktier av serie B och Teckningsoptioner med stöd av Överteckningsemissionen.
Teckning med stöd av Uniträtter
För varje aktie av serie B i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) Uniträtter. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (2) aktier av serie B och en (1) Teckningsoption av serie 2018/2019. En (1) Tecknings-option av serie 2018/2019 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.
Teckningskurs
7 SEK varav 3,5 SEK avser betalning för varje tecknad aktie av serie B.
Uniträtter
För varje aktie i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (5) Uniträtter. Fyra (4) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
Avstämningsdag
25 maj 2018.
Teckningstid
29 maj till och med den 12 juni 2018.
Teckning utan stöd av Uniträtter
Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtter (dvs. utan företrädesrätt) i Företrädesemissionen ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av Units med stöd av Uniträtter, dvs. 29 maj – 12 juni 2018. För information om principer för tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter, se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i Prospektet.
Handel med Uniträtter
29 maj till och med den 8 juni 2018.
Handel med BTU
29 maj 2018 till dess att Unitemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare
Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna Units utan stöd av Uniträtter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.
ISIN-koder
BTU SE0011282755, TO7 SE0011230820, Uniträtt SE0011282748

VD har ordet

"LifeAssays har under förra årets andra halva och början av detta år, trots de utmaningar vi haft med finansieringen, flyttat fram sina positioner i marknaden. Ny produkt, nytt testsystem med fokus på hästmarknaden, ett kinesiskt dotter­bolag som är etablerat och som skall finansieras externt under de närmast månaderna, ett ”Letter of Intent” med en partner i USA vilket är ingången till USA och fler lokala distributörer samt, en kvalificering av den tyska marknaden som dock av olika skäl nedprioriterats under det första kvartalet 2018."

VD har ordet

Nya tester och fokus på Norden och USA LifeAssays® lanserade med framgång en ny test för inflammation hos katt som komplement till vår väl etablerade test för inflammation hos hund. Fokus låg under 2017 i Norden och i Kina och vi kan se att tillväxten för katt testen fortsatt även under 2018. Fokuserad satsning på utvalda marknader, nya tester som fungerar på existerande instrument är självklart vägen att gå. Vi fortsätter därför att ta fram nya tester till vår VetReader för test av hund och katt.

Under hösten 2017 lanserades dessutom ett helt nytt system med instrument och reagens för inflammation hos häst, MagniaReader. Det blev en lyckad lansering där vi redan under de tre första månaderna sålde så många instrument i Norden som vi planerat sälja under hela första året.

Intresset från kunder i Norden fortsätter vara stort men också i USA där MagniaReader visades i slutet av 2017 och där vi påbörjat aktiviteter nu under 2018.

Vi har med den lyckade lanseringen av vår test för inflammation hos häst på vårt nya veterinärsystem MagniaReader visat att bolagets nästa generation av veterinärinstrument, med fokus på veterinärer och tränare inom hästsport, fungerar väl.

Utanför Norden har USA prioriterats under slutet av 2017 och början av 2018. Vår finansiella situation under det första kvartalet har påverkat vårt arbete, främst på våra fokusmarknader utanför Norden och särskilt USA. Bolagets begränsade likviditet har påverkat allt från resande till beställningar av instrument och reagens.

Mycket av fotarbetet lokalt har vi trots allt kunnat göra, så nu när finansieringen är säkerställd kommer vi snabbt kunna utöka våra aktiviteter även utanför Norden. Det andra halvåret 2018 beräknas bli väldigt intressant, inte minst vad gäller försäljningen av vår häst-test

Nya tester En fokuserad satsning på utvalda marknader och nya tester till existerande instrument är vägen framåt för bolaget. Vi fortsätter därför arbetet med att ta fram nya tester både till vår VetReader för test av hund och katt och MagniaReader för häst, vilka planeras nå marknaden under 2018/2019.

LifeAssays i Kina Det samägda kinesiska bolaget etablerades i slutet av det fjärde kvartalet förra året. Lokal finns utsedd, styrelse på plats etc. Avtalet, där St. Grand sätter in pengar (6 + 2 + 2 miljoner RMB) mot att vi överför teknologi, ska ge ett ägarförhållande av 69 procent LifeAssays och 31 procent St. Grand när hela investeringen finns på plats.

Vi har visserligen passerat tidpunkten för den första inbetalningen från St. Grand, en inbetalning som också definierar när i tiden de kommande inbetalningarna var planerade, men Styrelsen i LifeAssays har beslutat att avvakta dessa pengar ytterligare en tid. Skälet till detta är naturligtvis att vi ser det som viktigt för utvecklingen av försäljningen i Kina och kanske även i övriga Asien att det kinesiska bolaget kommer igång, men också den goda dialog som finns mellan St. Grand och oss. Nämnas kan att St. Grand just nu står för de kostnader som uppkommer i väntan på att investeringen är på plats.

Fokusering för effektivare utnyttjande av koncernens resurser Bolagets Styrelse och ledning håller på med en långtgående plan för hur bolagets resurser bäst skall anpassas för verksamheten de kommande åren. En ökande försäljning som kommer av satsningar på marknads-och försäljningsorganisationen, kräver tekniskt och kommersiellt stöd till våra partners medan en totalt utlagd instrumentproduktion och möjligen även extern produktion av tester frigör resurser.

En övergång från direktförsäljning parallellt med lokala partners till renodlad distributörsförsäljning utanför Norden, minskar behovet av försäljningskonsulter och dyra konsulttimmar. Att i större utsträckning kunna utnyttja externa resurser för utveckling av nya tester gör att bolaget kan klara sig med en utvecklingsavdelning som fokuserar på specifikation och validering av nya tester. När kassan tillåter kan bolaget driva flera parallella projekt och när kassan inte tillåter det kan aktivitetsnivån begränsas utan att det påverkar organisationen.

Stor potential för den kvantitative engångstesten inom humanmedicin I LifeAssays är ett bolag med fokus på veterinärdiagnostik. Med förvärvet av Magnasense fick vi tillgång till den unika kvantitativa engångstesten, där elektronik och reagens kombinerats i en enhet för engångsbruk, inte större än en vanlig graviditetstest. Plattformen är generisk och vi kan alltså ta fram tester för veterinär-såväl som för humanmarknaden! Arbetet så här långt har visat att vi kan ta fram elektronik i ”miniformat” vilken är minst lika känslig som den är i ex. vår MagniaReader, vi kan koppla på testreagens och genomföra jämförande studier med mycket bra överensstämmelse och slutligen har vi tagit fram prototypen till en provbehandlingsdel som integreras i testen och gör provtagningen mycket användarvänlig och säker.

Tänk er nu att hela marknaden för veterinärdiagnostik, oavsett om testerna görs på laboratoriet eller patientnära (POC), uppskattas ha ett värde på drygt 2 miljarder USD för smådjur 2018 (MarketsandMarkets*). Detta avseende instrument och tester. Motsvarande för humandiagnostik är knappa 70 miljarder USD totalt varav c:a 24 miljarder USD är POC (MarketsandMarkets). Dessa siffror inkluderar väldigt lite, om ens något, av den tillväxt som kan förväntas på marknaden för hemtestande.

Tänk er själva möjligheten att kunna följa sin behandling i hemmet eller kunna genomföra en test som efterfrågas av ens doktor på nätet, genom att gå till ex. apoteket, köpa den och i hemmiljö utföra testen. Det finns här en fantastisk potential för vår engångstest.

Med fortsatt fokus på Norden och några utvalda internationella marknader, kombinerat med utveckling av tester skall vi öka försäljningen inom veterinärdiagnostik med bibehållen kostnadskontroll.

Med rätt prioritering i projektet med engångstesten kommer vi att kunna ta fram data för att presentera den för internationella bolag inom patientnära diagnostik. En väsentlig del av arbetet består av att generera data som påvisar engångstestens prestanda vilket redan är genomfört. Vi förbereder oss för att kunna presentera rätt resultat för rätt företag under under slutet av 2018 och början av 2019 för att på så sätt licensiera ut delar av eller hela teknologin för applikationer inom humanmedicin och på så sätt säkerställa bolagets finansiering under överskådlig tid.

Jag hoppas att ni vill vara med på den resan som aktieägare i LifeAssays och därmed deltar i denna emission!

Lund i maj 2018

Anders Ingvarsson,
VD och koncernchef

Dokument

Informations-
broschyr
PDF

Anmälningssedel
med företrädesrätt
PDF

Anmälningssedel
utan företrädesrätt
PDF

Kontakt

LifeAssays mission är att hjälpa människor och deras husdjur att leva ett längre och friskare liv genom att erbjuda innovativa metoder för att tidigt upptäcka och förebygga sjukdomar. Vår testmetod ger djurägare och veterinär en extra grad av trygghet och till skillnad från andra tester på marknaden tillåts inget utrymme för gissningar när testresultatet läses av.

Sölvegatan 43 A, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 286 54 00 | Email: info@lifeassays.com